бюро полиграф

За нас

Изследовател

Людмил Христов Стоянов полага основите на Бюрото в края на 2006 г. Занимава се с контактна детекция от 1997 г. На дата 28.04.2023 г. има 5523 полиграфски изследвания, по-голямата част от коите е провел индивидуално. Завършил е висше образовани в Хумболд Университет в Берлин, специалност философия. Работил е в ИИСС като аграрен социолог (научни разработки на тема Семейно земеделско стопанство). От 1995 г. работи в Института по психология към МВР като социален психолог и полиграфски изследовател. По-известно полиграфско разследване, в което активно участва, е случаят с журналистката от в. "Труд" Ани Заркова. По-значима социално психологическа разработка - "Социална власт, социални и професионални достижения и професионална ефективност на оперативните работници от НСС".

От 1998 г. работи в първата частна фирма за детекторски разследвания в България - Диаконсулт ООД (2 г.), после във втората фирма, включваща детекторска дейност в предмета на своята дейност - Пси Контракт ООД (4 г.).

Полиграфски системи

Бюро "Полиграф" използва за полиграфските си изследвания компютъризирана система с 5 канала CPS PRO, производство на компания Столтинг. Полиграфската система се включва чрез USB порт в лаптоп и е изключително компактна, събира се в обикновена чанта за преносим компютър.

Сайтове на фирмата

Друга информация за нас и нашата дейност може да намерите и на други сайтов на фирмата ни. Във facebook даваме информация за това къде се намира офиса ни, има полиграми, представящи наши интересни полиграфски случаи, в сайта ни в wordpress ще намерите друго, нагаждащо се спрямо устройството Ви (responsive) представяне на нашата дейност. Там в нашите статии сме наблегнали на теоретичната страна на полиграфския метод, както и на характеристиката на главната методика, която използва Бюрото в своята дейност, анализи, което почиват на нашия опит.

Медийни изяви

Участие в подкаст 2 & 200 - полиграфското изседване
Участие в предаването "Цената на истината" на живо - 19.11.2009 г.
Изследване, позиция в казуса Борислав Илинов
Резултати от полиграфското изследване на Борислав, проведено от Ромео Вречко в Република Сърбия

Услуги

Бюрото провежда полиграфски изследвания и обучение на полиграфисти.

1. Провеждане на полиграфски изследвания

Полиграфското изследване по своята същност е психологично изследване, завършващо с психофизиологичен ( полиграфски) тест. Процедурата му включа извършването на редица приложно-изследователски действия. Проверяват се значими информации, факти и обстоятелства по различните случаи; провежда се психологично събеседване с изследваните; проучва се социално-психологичната среда за всеки случай; анализира се невербалното поведение на всеки изследван; проверяват се хипотези чрез формулирането на релеванти, контролни и други тестови въпроси за всеки конкретен случай; провежда се инструментален тест, при който се записват, анализират и оценяват неободимите психофизиологични следи на изследваните с помощта на полиграфските системи (апаратурата, програмното й обезпечение и компютъра) и правилата за оценка в зоните за реакция на полиграмите (зонова сравнителна техника и правилата за оценка на Бакстър); провежда се следтестово събеседване; описват се резултатите и заключенията от изследването за всяко едно от изследваните лица в подробен писмен отчет и прочее.

Поръчители на изследването могат да бъдат ръководители на фирми или институции, отделни лица и самите изследвани. За поръчка или разяснения за полиграфското изследване, моля, обадете се на посочения мобилен или стационарни телефони или пишете на посочената електронна поща. Подробности относно полиграфското изследване: метод, методики (въпросници), апаратура (полиграфи), видове изследвания, процедура, необходими условия за провеждането на изследването, услугите на нашата фирма, обучение, цени, контакти и всякаква друга свързана информация се намират в този сайт.

Видове изследвания с полиграф, извършвани от бюрото

Вътрешно-фирмени (организационни) разследвания при произшествия (инциденти):

 • кражба на пари, стоки, материали, ценности и подобни;
 • изтичане на класифицирана информация, издаване фирмена тайна и информация, кражба на информация и технологии;
 • нанасяне на вреда на собственост (лична мъст, саботаж, диверсия) или авторитет на фирма (организация), на лица (ръководители, служители);
 • фалшифициране на документи, ценни предмети, материали, книжа и др. подобни;
 • извършени престъпления от външни лица в границите на организацията, вътрешна съпричастност;
 • корупционни действия, приемане или даване на подкуп (разнообразието на формите на проява);
 • превишаване на пълномощия, злоупотреби със служебно положение;
 • обслужване на конкурентни интереси на лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!);
 • други злонамерени действия срещу фирмата или организацията, извършвани от лица, групи, структури, фирми, организации (вътрешна съпричастност!).

Подбор на кандидат служители (фирми, организации) или реподбор на служители при сруктурни промени, проверяват се за:

 • зависимости от алкохол, наркотици, хазарт, финансова зависимост, секти, други неприемливи за работодателя пороци;
 • криминално минало, кражби от работно место в предишни местоработи при подбор, в настояща месторабота при реподбор;
 • обвързаност с криминални структури;
 • обвързаност с конкурентни структури;
 • обвързаност с външни структури за сигурност;
 • предавене на класифицирана информация или фирмена тайна (реподбор);
 • укриване на паралелна месторабота или взето вътрешно решение за напускане, смяна на месторабота;
 • прояви на корупционни действия;
 • увреждане на машини, имущество, неспазване на нормативна база;
 • уволнение от предишна месторабота за негативни действия - пороци, кражби, зависимости, рискови поведения и прочее (подбор);
 • истинност на подадената информация в документи за постъпване на работа, относно здравен, психичен, материален, финансов, правен, образователен и прочее статус (подбор).

Превантивни полиграфски изследвания във фирмата и организацията, т.н. изследване за професионална лоялност ( въпросите и хипотезите са подобни както при подбор и реподбор на персонал, разликата се състои в това, че фирмата или организацията ги поръчва, когато):

 1. има съмнения за извършено или предстоящо негативно действие, но няма конкретни информация за него;
 2. ръководството на фирмата желае да защити фирмения интерес от негативни действия, които ще се случат или могат да се случат и които биха причинили сериозни щети на фирмата;
 3. ръководството на фирмата, иска да предотврати или въможно в най-голяма степен да редуцира извършването на негативни действия от персонала, които се случват непрекъснато и носят неприемливи щети за фирмата.

Семейството

 • интимна лоялност (изневяра);
 • лоялност между партньори;
 • инциденти в семейството, роднини, близкото обкръжение - кражби, злонамерени действия;
 • акцентуации на личността - сексуални перверзии и особености (педофилия, прикривана сексуална ориентация и др. прикривани сексуални отклонения), агресивност, суицид, депресия, параноични тенденции, ревност;
 • употреба и зависимост от психоактивни вещества (наркотици), алкохол, хазарт, секти, недобронамерени лица и прочее;

Полиграфски експертизи

 • забранени от закона сексуални действия;
 • деяния, застрашаващи живота, увреждащи здравето на други лица;
 • увреждане на имущество;
 • психическо малтретиране;
 • документни измами;
 • други, непозволени от закона действия.

2. Обучение на нови специалисти да работят с полиграфски системи и да извършват самостоятелни изследвания

Бюрото е обучило до този момент 9 полиграфисти, част от които работят като самостоятелни полиграфисти. Ние провеждаме не просто курсове за полиграфския метод, полиграфските изследвания и прочее, ние подготвяме специалисти полиграфисти от момента на обучението да момента на самостоятелното провеждане на полиграфски изследвания, след което обаче подпомагаме безкористно сертифицираните от нас полиграфисти при първите им случаи, поне 40 такива, но на практика докато имат желание, потребност за това, но и спазват основните методически изисквания на методиката по коята са обучавани в Бюрото.

Така се стремим да изградим същевременно и колегиални отношения на сътрудничество в интерес на общата ни професионална цел – развитие на полиграфските изследвания в България. Поради тази причина имаме следните изисквания, които разясняваме на кандидата, преди да вземем изобщо решението за провеждане на индивидуалното му обучение и подпомагане изграждането му като самостоятелен полиграфист.

Кандидатът трябва:

1. да има силно желание и да е убеден, че ще се занимава професионално с полиграфски изследвания;
2. да има подходящо висше образование, за предпочитане е психология, социология, философия, физиология, медицина, биология и подобни, не трябва да забравяме, че полиграфското (психофизиологичното) изследване по своята същност представлява психологично изследване, така че знанията в областта на психологията са абсолютно необходими;
3. да се намира в необходимото здравословно и психично здраве, за да може да упражнява тази професия;
3. да се намира в необходимото здравословно и психично здраве, за да може да упражнява тази професия;
4. да е собственик, съдружник в фирма или организация с подходящ предмет на дейност или да му предстои самостоятелна професионална реализация в тази насока;
5. да знае, че преди да започнем курса, трябва да плати таксата, да разполага със собствен лаптоп и закупена вече полиграфска система (апаратура);
6. да знае, че ние ще го консултираме безкористно по техническата част - избора, закупуването, и работата с апаратурата (полиграфа), с компютъра (лаптопа) и другата необходима техника, изобщо със системата, независимо от това каква точно техника си е закупил;
7. да знае, че обучението се провежда с неговата апаратура и техника, ще го обучим да работи с нея и полиграфската програма, т.е. с цялата система;
8. да знае, че ще получи теоретично, практическо обучение и след курсово подпомагане – оценка на предоставените от него в Бюрото ни полиграми (чартове) (по електронен път) до момента в който той, на практика, се почувства самостоятелен и желае това, стига да спазва методиката, по която ще бъде обучен;
9. да знае, че ние категорично държим курсистът при самостоятелната си работа след курса като полиграфист да използва само методиката (МИТ – модифициран изследователски тест), по която ще го обучим, за да може да получава следкурсовата помощ от Бюрото ни;
10. да знае, че в края на курса се полага тест и след завършването на курса се издава сертификат;
11. да знае че съвместната ни работа, колегиално сътрудничество, и най-вече нашата подкрепа, получаването на безкористна помощ от Бюрото ни, при обсъждането на случаи, оценки и други професионални консултации продължават след курса и на практика са безсрочни;
12. да знае, че подписва договор за обучение;
13. да знае, че курсът трае 10 дни и е непрекъснат, по време на курса се извършват поне 5 реални изследвания с полиграф.

Цени

 1. Основни крайни цени за полиграфско изследване
 2. (валидни до 31 декември 2023 г., за старите клиенти са валидни последните, най-ниски цени!)

  1. Кражби до 50000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 130 лв. /изследвано лице - схема на отстъпките за количество:
  2. брой изследвани лица
   отстъпка в лв. на изсл.лице
   от 1 до 3
   130 лв. на изсл.лице
   4 до 10
   110 лв. на изсл.лице
   от 11 до 15
   100 лв. на изсл.лице
   от 16 до 19
   90 лв. на изсл.лице
   над 20
   80 лв. на изсл.лице
  3. Експертизи по досъдебни и съдебни спорове -180 лв./изследвано лице - отстъпките за количество се договарят.
  4. Терористичен акт, тежки престъпления -180 лв./изследвано лице - отстъпките за количество се договарят
  5. Кражби над 50000 лв., лоялност към фирмата, подбор - 140 лв. /изследвано лице - схема на отстъпките за количество:
  6. брой изследвани лица
   отстъпка в лв. на изсл.лице
   от 1 до 3
   140 лв. на изсл.лице
   4 до 10
   130 лв. на изсл.лице
   от 11 до 15
   120 лв. на изсл.лице
   от 16 до 19
   110 лв. на изсл.лице
   над 20
   90 лв. на изсл.лице
  7. Интимна лоялност (изневяра), проверка на лоялност между партнйори -150 лв./изследвано лице - няма отстъпки за количество.

  Отстъпки за стари клиенти

  (валидни са последните, най-ниски цени!)

  Цената e крайна и включва:

  - Провеждане на зонов тест, съдръжащ общо до 12 релевантни въпроси;
  - Повторение на всеки значим въпрос - минимум два пъти;
  - Видео-аудио запис на инструменталния тест - качество на ДВД;
  - Ръчна оценка по метода на Клив Бакстър – зонова сравнителна техника;
  - Предоставяне на отчет с резултатите и заключението от изследването;
  - Изчерпателно графично представяне на полиграмите в писмения отчет;
  - Разпечатка на доклада се изпраща като пощенска пратка или се дава на ръка на поръчителя;
  - Записите на полиграмите и видео-адио записът се съхраняват минимум три години в офиса на бюрото и могат да бъдат предоставени, при разрешение от поръчителя, на други оторизирани специалисти за допълнителен анализ на магнитен носител (ДВД);
  - При определени обстоятелства се прави безплатно второ изследване.
 3. Цена на курса за кандидат полиграфисти.
 4. В цената е включено обучението на кандидат полиграфиста за придобиването на знания за свободно владеене и работа с полиграфска система и след курсова поддръжка при първоначалните самостоятелни полиграфски изследвания - минимум 40 полиграфски случаи:

  - 4000 лв. на един курсист (цената е крайна);
  - при включване на втори човек, което не е задължително, обсъждаме отстъпка на принципа на взаимното договаряне;
  - не се допускат повече от дама курсисти в един курс;
  - за да започне курса се провежда разговор с кандидата, при който Бюрото решава дали ще проведе курса;
  - преди започването на курса курсистът трябва вече да си е закупил, разполага и използва при обучението необходимата полиграфска система и другата необходима техника;
  - има и други задължителни условия, които се обсъждат предварително в Бюрото.
  За повече подробности, моля, обазете ни се. Вижте и точка 2 в началната страница на сайта

Метод

Какво представлява полиграфския метод

Крайната цел на метода е да установи по научен път, достатъчно категорично, дали едно лице е извършило или не негативно деяние (престъпление, кражба, злоупотреба, нарушение на етични норми и т.н.).

Чрез полиграфския метод се възпроизвеждат, записват, анализират и оценяват някои психофизиологични дейности на човека (дишане, сърдечносъдова дейност, потоотделяне, мускулна дейност), които се управляват от парасимпатиковия и симпатиковия отдели на вегетативната нервна система.

Доминирането на един или друг от тези два отдела детерминира преобладаването на стресови или спокойни модели на отреагиране на вербалните стимули, свързани с определени негативни действия на изследваното лице.

Стресовият модел на отреагиране обикновено, но не винаги, се нарича “реакция”. Полиграфистът търси при кой въпрос, се проявяват емоционално-стресовите модели на изследваното лице; т.е. на кой въпрос в следите на оценяваните физиологични системи има „реакция”.

“Реакцията” е абнормално психофизиологично отреагиране, свързано с надмощие на симпатиковия отдел на вегетативната нервна система, разчетено по психофизиологичните следи на изследвания от полиграфиста в зоната на определен въпрос, касаещ извършването на негативно действие. За да се оцени реакция на въпрос като “лъжа”, стойността на цифровата стандартна оценка на психофизиологичните следи трябва да попада в норматива “лъжа”.

Въпросите се оценяват задължително и при трите психофизиологични следи – дишане, сърдечна дейност (кардио следа) и изпотяване (електродермална активност). Всяка физиологична следа се оценява поотделно по специфични правила.

Оценката “лъжа” на въпрос е сумата от стойностите на трите оценки на следите – дишане, кардио и електродермална активност.

Оценката на реакция при отделна следа може да не попада в норматива “лъжа” и въпреки това да сме оценили окончателно като “лъжа” реакцията на въпроса. В този случай сборът на стойностите на оценките от трите следи попада в норматива “лъжа”.

Еднократна оценка “лъжа” на един въпрос не означава, че лицето е извършило негативното действие, проверявано от въпроса. Същата интензивност на реакцията и обща оценка “лъжа”на въпроса трябва да се затвърди и при следващите повторения на същия въпрос в теста, за да присъдим, че изследвания е „неискрен”. Освен това самият въпрос трябва да е формулиран достатъчно конкретно и недвусмислено.

При оценка “лъжа” на конкретен въпрос, която се затвърждава и при повторенията (методически обусловени) на същия въпрос, се потвърждава хипотезата, че изследваният е извършил негативното действие, зададено във въпроса. Обратно, ако цифровите оценки на въпроса при неговите повторения не затвърждава или дори отхвърлят стресовия модел на реакция – се отхвърля и хипотезата, че изследваният е извършил негативното действие, зададено във въпроса.

Оценяването се извършва по стандарти, приети от Американската полиграфска асоциация Повечето от тях са възприети и се използват в работата на полиграфистите от цял свят.

Стандартите и нормативите са изработени на базата на научни проучвания и анализи на записите на стотици хиляди проведени изследвания.

Полиграфският метод като цяло е изключително обективен, високата степен на валидност (съвпадение на резултата от теста с фактите на реалното поведение) – над 98%, както и високата надеждност (точност – съвпадение на резултат от теста при повторението му) представляват истинска революция в развитието на доказателствените методи.

Какво е предназначението на полиграфското изследване?

вижте по-нататък кои са най-често задаваните въпроси за полиграфския метод (полиграфското изследваневъв) !

Методика

Методиката, която използваме е специфичен стандартизиран тест, а именно модифицираният изследователски тест (МИТ). От една страна, той е подчинен на общите принципи на цифровия подход и зоновата сравнителната техника, чийто основоположник е Клив Бакстър , т.е. не напуска съдържанието на теорията и практиката на Полиграфския метод, от друга страна, МИТ използва свои особени принципи и правила при съставянето на теста, формулирането на въпросите, провеждането на инструменталния тест и оценката на психофизиологичните следи, които се различават в определена степен от класическите бакстерови методики (тестове). Нашият метод има претенцията обаче, колкото й нескромно да звучи, че в определен смисъл ги обединява и позитивно надгражда, повишава "самодостатъчността" (универсалността), и в крайна сметка ефективността на полиграфското изследване.

МИТ - Модифициран изследователски тест

Накратко, МИТ взаимства множество компоненти от всички методики на Бакстър, от методиката на Тувиа Шурани, създава и нови такива. Например: неделимия еднотематичен въпрос на личностния тест (ЛТ) ("You Phase" Zone Comparison Test) с два релевантни въпроса ( РВ), принципа на разлагане на темата, многоролевостта, типичен за скай теста ("SKY" Zone Comparison Test), многотематичността на ИТ (различни НД!) (Backster Exploratory Zone Comparison Test), времевия интервал на контролните въпроси при Бакстър, правилата на Бакстър за оценка; категориалните контролни въпроси от Тувиа Шурани; използва различната подредба на зоните в инструменталния тест, конструира многостимулни въпроси (релевантни и контролни), етапните релевантни въпроси, използва "мълчалив отговор" в инструменталния тест и прочее.

При желание, може да получите и цялостната информация за МИТ.

Процедура на полиграфското изследване

Полиграфското изследване се провежда както в офиса на нашата фирма "Арете - Бюро Полиграф", така и на територията на фирмата поръчител. Изследванията се извършват във всяко селище на страната. Необходимо условие за това е: поръчителят да предостави едно сравнително тихо помещение, стол с облегалки за ръце и без колелца, маса или бюро. При студено време помещението трябва да е затоплено. Необходимо е в близост да има хигиенен възел и топла вода.

Изследването трае от 2 до 4 часа (средно около 3 ч.) и е доброволно, подписва се декларация за съгласие. Бюрото разполага с един специалист и може дневно да изследва (до) 3 лица. Това зависи, разбира се, от поръчителят, неговите възможности и желание. Когато те са налице той съставя график и подава за изследване по 3 човека на ден. Графикът обикновено е следният: в 9 ч., 12 ч. и 15 ч.

С полиграфския тест проверяваме издигнатите по време на психологическото събеседване хипотези. Представяме тези хипотези като въпроси, на които изследваното лице отговаря. тези въпроси се обединяват в стандартни полиграфски въпросници (тестове). Изследващият, предварително, но и в процеса на разговора с изследвания, формулира и уточнява въпросите в теста, както актуалните (релевантните), така и сравнителните (контролните). Тяхното съдържание и значение се обсъждат поне два пъти с изследваното лице. Необходимо е да се постигне "съвпадение" на разбирането на значението на въпросите между изследвания и изследващия.

Едва след това се провежда инструменталния тест: въпросите се задават от изследващият, като на изследвания са прикачени вече датчиците, а психофизиологичните му реакции се показват на монитора и записват в графични файлове (чартове) от компютърната програма. На тестовите въпроси се отговаря само с "Да" или "Не". Оценяват се измененията в наблюдаваните и записвани психофизиологични следи. Задължителни са три следи: дишане, изпотяване и артериално налягане. Всеки един въпрос се задава след времеви интервал от около 20 до 40 секунди. Не се задават въпроси, които преди това не са обсъдени с изследваното лице.

По време на инструменталния тест някои от въпросите се повтарят няколко пъти, редът на задаване не се знае от изследваният. Инструменталният тест се повтаря от два до три пъти минимум. Повтарянето на въпросите в рамките на едно пускане на теста става по преценка на изследователят. Инструменталният тест може да трае от 15 до 30 минути, понякога и повече, особено когато теста се пуска повече от три пъти.

Резултатите могат да се оповестят от изследващия малко след изследването, но официалната, крайната, оценка се съобщава 24 часа след приключване на изследването. Тя фигурира в отчета за изследването и е съпроводена от подписа на полиграфския изследовател под заключението. В някои случаи се налага изследователят да извърши две и повече независими една от друга оценки.

Заключението е, в преобладаващото болшинство случаи, категорично - "лъжа" или "истина" и се отнася до отговора на всеки конкретен, значим въпрос. То се базира на количествена оценка, според норматив. Има и неопределени резултати, но това е при малък брой случаи. При такава ситуация обикновено се препоръчва повторно изследване.

Оценява се всяка една от трите физиологични следи: дишането, артериалното налягане и изпотяването. Крайната оценка е съвкупност от тези три отделни оценки. Тъй като значимите въпроси задължително се повтарят, за да отсъдим „лъжа“ или „истина“, то крайната оценка включва сбора на оценките на трите показатели при всички повторения на съответния значим въпрос. Не се допуска произволно изключване на отделни полиграми, като и значими въпроси от оценката, освен при определени обстоятелства!

Обективността (валидностна) на оценката при еднотематичен тест е над 98 %! Каквито и да са форматите на тестовете, които се пускат от различните полиграфисти, винаги може и трябва да се стигне до категорична оценка на отделния значим (релевантен) въпрос, която да ни покаже дали е извършено или не е извършено негативното действие, което се предпоставя във въпроса.

По време на изследването се прави видео-аудио запис на инструменталния тест, понякога и на цялото изследване. Записът се извършва от видеокамера с качество на ДВД или уебкамера. Той се съхранява на магнитен носител - HDD или DVD и се пази поне 3 години в архива на "Бюрото". Информацията от полиграфските изследване на всички изследвани лица се съхранява в архива на "Бюрото". В архива на изследваните лица влиза:

Отчет за проведено полиграфско изследване, включващ данни за изследваното лице, ситуацията на случая, релевантните въпроси, които са зададени по време на теста, запис на полиграмите и цифровата им оценка, резултатите и заключението от психофизиологичното изследване;

Саморъчно подписана декларация за съгласие за участие в полиграфското изследване;

видео-аудио запис на инструменталния тест или полиграфското изследване;

* Всички документи, с изключение на Декларацията за доброволност, се архивират на магнитен носител.

На поръчителя (клиента) се предоставя отчет за проведеното полиграфско изследването. На место, в офиса на фирмата, му се дава възможност да преглежда видео записа на инструменталният тест (по желание), касов бон или фактура за проведено психофизиологично изследване. При неопределен резултат, ако желае клиента, се предлага повторен тест, който не се заплаща. Спазва се принципа за конфиденциалност по отношение на придобитата в процеса на изследването фирмена или личностна информация. Фирмата е регистрирана по Закона за защита на личните данни.

Контакти

Арете - Бюро Полигрф ООД

Адрес:
Р. България
гр. София 1612
ж.к. Красно село
ул. Дойран , бл. 8б, партер

Людмил Стоянов Людмил Стоянов
Управител
тел.: 0886 03 93 03
e-mail:maatbg@abv.bg
e-mail:aristopltn@gmail.com


стационарни телефони:
02 958 20 10;
02 958 17 33.
e-mail:maatbg@abv.bg ;